Patrimoni Cultural

Som un dels òrgans encarregats d’aplicar la política del Govern en matèria de patrimoni cultural. La nostra missió és treballar en la recerca, la conservació, la protecció i la difusió del patrimoni cultural d’Andorra, a l’excepció del patrimoni documental i bibliogràfic que són competència de l’Arxiu Nacional d’Andorra i de la Biblioteca Nacional respectivament. També hem de vetllar pel compliment de la legislació sobre el patrimoni cultural.

Què és el patrimoni cultural?

S’entén per patrimoni cultural el conjunt dels béns (materials i immaterials) que heretem dels nostres avantpassats i que són portadors d’uns determinats valors culturals com ara els històrics, artístics, arqueològics, etnològics, científics...Constitueix una font insubstituïble d’inspiració i d’identitat d’un poble, i forma part del conjunt de referències culturals que hem de trametre a les generacions futures. El patrimoni cultural és un concepte en evolució constant, que s’amplia i s’aprofundeix d’acord amb els canvis històrics i socials de cada moment.